WWW - DTP - TISK

TVORBA WWW A E-SHOPŮ, DTP, TISK / Creation of www and e-shops, dtp, press service

Navrhneme pro Vás kvalitní grafický design a zpracujeme vizuální identitu Vaší firmy, které jsou jedněmi z nejdůležitějších aspektů pro účinnou propagaci Vašich služeb i produktů. Poradíme Vám s optimalizací tiskových nákladů i nákladů na promotion. Mezi další služby samozřejmě patří kompletní reprografické práce, předtisková příprava. Zajistím komplexní tiskový servis, tisk letáků, katalogů, brožur, vizitek, plakátů i bannerů včetně zajištění reklamních ploch.
   S naším týmem Vám vytvoříme na míru internetovou prezentaci, zpracujeme internetové aplikace jako jsou www, e-shopy, databáze CRM a mobilní aplikace. Samozřejmostí je zpracování SEO, copywriting, překlady do cizích jazyků, efektivizace webu s kontinuální optimalizací všech procesů, jako sledování zpětné vazby a neustálého vyhodnocování výkonu. Zrealizujeme pro vás reklamní kampaň pomocí účinných marketingových nástrojů společně s nejmodernějšími informačními technologiemi.
   K dispozici je vybavený fotoatelier a fotografické služby. Jako lektor školím práce s reprografickým softwarem na PC. We will design a quality graphic design for you and process the visual identity of your business, which are one of the most important aspects for the effective promotion of your services and products. We can advise you on optimizing printing costs and promotional costs. Other services, of course, include complete reprographic work, prepress preparation. I will provide complex print services, leaflets, catalogs, brochures, business cards, posters and banners, including the provision of advertising space.
   We will tailor Internet presentation to you, we will design internet applications such as www, e-shops, CRM databases and mobile applications. Of course there is SEO processing, copywriting, foreign language translation, site optimization with continuous optimization of all processes, like feedback tracking and continuous performance evaluation. We will create an advertising campaign for you with effective marketing tools along with state-of-the-art information technologies.
   There is a photoatelier and photographic services  available. As a lecturer, I'm trained PC work with reprographic software.

 
 
JanSLEZAK - OUTSOURCING
sídlo / fakturační adresa: Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
mobil: 730 891 930, e-mail:
info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
IČ: 47505541, DIČ: CZ7302093051