POTÁPĚČSKÉ PRÁCE

POTÁPĚČSKÉ PRÁCE / Professional scuba diving

Další specializovanou činností jsou potápěčské práce, které zahrnují zejména průzkum, čištění a údržbu pod hladinou. Tyto odborné práce provádíme společně s dalšími třemi potápěči, kteří tvoří základ našeho týmu. Při odstávkách na vodních elektrárnách (MVe), mlýnech, historických objektech, hrázích a přehradách kontrolujeme zejména stav kovových konstrukcí i betonových stavebních částí. Provádíme drobnou údržbu na objektech, řezání ocelových konstrukcí, vrtání a injekční betonování, zajišťujeme hrazení česlí při opravách apod. Pro složitější akce máme možnost pronájmu barokomory.
   Specializujeme se na průzkum a fotodokumentaci míst pod hladinou. Realizujeme zaměřování a vyhledávání objektů nebo předmětů pod hladinou. Při mapování dna využíváme také echolokátor, kdy při mapování dna, vyhledávání předmětů, kontrolách stavu objektů pod hladinou a pod. je výstupem digitální mapa nebo video s přesnými GPS souřadnicemi. Samozřejmostí je vytvoření detailní zprávy i tisk podvodních map v měřítku. Tato metoda přesně zaměří různé překážky pod hladinou, porušené stavby hrází atd. zejmena tam, kde je malá viditelnost a průzkum potápěčem by byl zdlouhavý a neefektivní.


 

Another specialized activity is diving work, which mainly includes research, cleaning and maintenance underwater. We carry out this professional work together with three other divers, who form the basis of our team. During shutdowns at hydroelectric power plants, mills, historic buildings and dams, we mainly check the condition of metal structures and concrete building parts. We perform minor maintenance on buildings, cutting steel structures, drilling and injection concreting, we provide payment for screens during repairs, etc. For more complex events, we have the option of renting a barochamber.
   We specialize in survey and photo documentation of underwater places. We carry out targeting and searching for objects or objects below the surface. When mapping the bottom, we also use an echolot, when mapping the bottom, searching for objects, checking the condition of objects below the surface, and so on. is the output of a digital map or video with precise GPS coordinates. Of course, the creation of detailed reports and printing of underwater maps in scale. This method accurately targets various obstacles below the surface, damaged dam structures, etc., especially where there is little visibility and a diver's survey would be lengthy and inefficient.
 
 
JanSLEZAK - OUTSOURCING
sídlo / fakturační adresa: Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
mobil: 730 891 930, e-mail:
info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
IČ: 47505541, DIČ: CZ7302093051