VÝŠKOVÉ PRÁCE

VÝŠKOVÉ PRÁCE / Work at heights

Pro tuto činnost je k dispozici náš 5ti členný tým zkušených výškových pracovníků, kteří provedou montáže, čištění, nátěry, instalace a další odborné práce ve výškách. Spolupracujeme při výstavbách systému základových stanic (BTS) pro sítě GSM ma přenos a příjem radiových signálů z mobilního telefonu. Provádíme montáže i revize ocelových konstrukcíZajišťujeme výrobu, instalaci a údržbu reklamních ploch ve výškách a billboardů, zprostředkujeme také výhodný pronájem na lukrativních místech v Hradci Králové. V zimním období zajišťujeme odstanění sněhu ze střech domů, průmyslových objektů, obchodů a hal, aby nedošlo k narušení statiky nosných částí. Podílíme se také na výstavbě lanových parků, polygonů a dětských hřišť. 
   Jako revizní technik OOPP ve spolupráci s výrobní společností SKYPRO s.r.o. z Nového Města nad Metují provádím prohlídky a opravy ochranných osobních pracovních prostředků. Součástí těchto služeb jsou spezializovaná školení a kurzy pro záchranu, práci a pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou.


For this activity, our 5-member team of experienced high-level workers is available to perform, cleaning, painting, installation and other expert work at heights. We are cooperating on the construction of a base station system (BTS) for GSM networks, which has the transmission and reception of radio signals from a mobile phone. We provide assembly and inspection of steel structures. We provide production, installation and maintenance of advertising space at heights and billboards, we also arrange advantageous rental in lucrative locations in Hradec Králové. In the winter, we ensure the removal of snow from the roofs of houses, industrial buildings, shops and halls, so as not to disturb the statics of the load-bearing parts. We also participate in the construction of rope parks, polygons and playgrounds.
   As an inspecting technician in cooperation with the production company SKYPRO Ltd., I perform inspections and repairs of personal protective equipment. We also participate in the construction of rope parks and polygons. These services include specialized training and courses for rescue and work at heights and above free depth.
 
 
JanSLEZAK - OUTSOURCING
sídlo / fakturační adresa: Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
mobil: 730 891 930, e-mail:
info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
IČ: 47505541, DIČ: CZ7302093051